Chi tiết tin - Phường Đông Giang - Đông Hà

Công khai Dự thảo Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận phường Đông Giang đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

16:51, Thứ Ba, 2-1-2024

/documents/39955/0/BAN+TONG+HOP+DIEM+SO+%281%29.doc/b374d888-7723-21c7-c3fe-060cc382ffe9?t=1704189042416

 

/documents/39955/0/b%C3%A1o+c%C3%A1o+n%C4%83m+2023+%281%29.docx/5743eda9-890e-c814-f1a7-af980a1c0bc0?t=1704189062520

Các tin khác