Chi tiết tin - Phường Đông Giang - Đông Hà

CƠ CẤU BỘ MÁY LÃNH ĐẠO PHƯỜNG

8:54, Thứ Tư, 11-10-2023

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG

01

Ông Nguyễn Văn Kiệt

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

02

Ông Mai Chiếm Trung

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG

01

Ông Mai Chiếm Trung

Chủ tịch HĐND

02

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa

Phó Chủ tịch HĐND

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

01

Ông Nguyễn Văn Kiệt

Chủ tịch UBND

02

Ông Hoàng Đức Anh

Phó Chủ tịch UBND

03

Bà Phạm Thị Hồng Thái

UVUB, Trưởng Công an

04

Ông Trần Đức Lương

UVUB, CHT BCH Quân sự

MẶT TRẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI PHƯỜNG

01

Ông Hoàng Đức Đáo

Chủ tịch Mặt trận

02

Ông Hoàng Ngật

Chủ tịch Hội CCB

03

Ông Lê Văn Thủy

Chủ tịch Hội ND

04

Bà Hoàng Thị Thúy Kiều

Chủ tịch Hội LHPN

05

Bà Thái Thùy Trinh

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh