Chi tiết tin - Phường Đông Giang - Đông Hà

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm trên địa bàn phường Đông Giang

9:37, Thứ Hai, 30-10-2023

/documents/39955/0/191.+Q%C4%90+quy+ch%E1%BA%BF+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+v%C3%B9ng+nu%C3%B4i+t%C3%B4m.pdf/3f96acb6-c884-f4af-f3d2-97d53a6717e3?t=1698633431442

Các tin khác